1. Bendrosios nuostatos

1.1.Internetinėje parduotuvėje www.grande.lt prekių prekybą organizuoja ir vykdo MB „Grande LT” (toliau šiose taisyklėse – Pardavėjas) , juridinio asmens kodas 305933693, el. paštas: [email protected] .

1.2. Teisėtas vartotojas turėtų būti fizinis arba juridinis asmuo. Asmuo nuo 14 iki 18 metų, naudodamasis mūsų paslauga, turi gauti iš savo tėvų ar teisėto globėjo leidimą, išskyrus atvejus, kai perkama už savo finansines lėšas.

1.3. Perkant prekes svetainėje www.grande.lt, šios Naudojimo sąlygos yra laikomos teisiškai įpareigojančiu dokumentu, apibrėžiančiu abiejų šalių teises ir pareigas, susijusias su prekių pirkimu, mokėjimu, prekės pristatymu ir grąžinimo politika.

1.4. Įsigyjant prekes iš www.grande.lt, daroma prielaida, kad jūs perskaitėte Naudojimo sąlygas ir su jomis sutinkate. Sutikdami su Naudojimo sąlygomis, patvirtinate, kad turite įstatyminę teisę registruoti ir pirkti prekes svetainėje www.grande.lt.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje. Pirkėjai sutikimą su pakeistomis, papildytomis Taisyklėmis aiškiai išreiškia pažymėdami sutikimo langelį užsakymo formoje. Pirkėjui galioja ta Taisyklių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir kuriai išreiškė savo sutikimą.

1.6. MB „Grande LT” pasilieka teisę keisti prekės kainą arba pateikti prekes su specialiomis kainomis. Prekės parduodamos užsakant jas tuo metu galiojančiomis kainomis.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkimui būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, atlieka išankstinį apmokėjimą, jei tokį apmokėjimo būdą jis pasirinko.
2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.grande.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.grande.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.grande.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, 10 skyriuje nustatyta tvarka) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų, terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatomas užsakymas ar paskutinė užsakymo siunta (jei užsakymas pristatomas keliomis siuntomis) arba kai Pirkėjas atsiima prekes. Sutarties atsisakoma ir Prekės grąžinamos Taisyklių 10 skyriuje numatyta tvarka. Šiame punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
3.3. Taisyklių 3.2 punkte nurodyta Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes netaikoma:
  3.3.1. sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  3.3.2. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  3.3.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti;
  3.3.4 kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
3.4. Taisyklių 3.2 punkte numatyta prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepažeista jos pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Kiekvieną kartą pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis, būtinus užsakymui įvykdyti, arba patikrinti šių duomenų, išsaugotų Pirkėjo paskyroje, teisingumą.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, taip pat duomenų apie užsakymą, suteikiančių teisę gauti / atsiimti Pirkėjo užsakymą be jo žinios. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją šiose Taisyklėse arba internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.grande.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip pat nesinaudoti internetine parduotuve taip, kad kiltų pavojus internetinės parduotuvės veikimui, Pardavėjo veiklai ar kitiems asmenims, norintiems įsigyti prekes iš Pardavėjo.
4.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas turi kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Prekių pristatymo metu nesant galimybės patikrinti pristatytų prekių, Pirkėjas prekes patikrina kiek įmanoma greičiau po jų pristatymo ir informuoja Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki Pardavėjo pranešimo apie internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą ar nutraukimą, yra įvykdomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinio atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
5.4. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu. Jei užsakymo trūkumai, neaiškumai yra esminiai, neleidžiantys Pardavėjui įvykdyti užsakymo jo nepatikslinus, o su Pirkėju nepavyksta susisiekti telefonu ar el. paštu 2 (dvi) darbo dienas (Pirkėjas neatsako nurodytu telefono numeriu arba 2 (dvi) darbo dienas neatsako į elektroninį laišką), Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, Pirkėjui apie tai pranešant el. paštu.
5.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.grande.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį, arba, Pirkėjui sutikus, pristatyti savo savybėmis kiek įmanoma panašesnę į užskytą prekę. Jeigu Pirkėjo netenkina gautas mažesnis prekių kiekis arba gauta panaši prekė, jis gali šią prekę (-es) grąžinti pasinaudodamas šių Taisyklių 3.2 punkte įtvirtinta teise. Šiame punkte numatytais atvejais Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas. Pakeistos prekių kainos taikomos užsakymams, atliktiems po kainos pakeitimo.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų (pirkimo metu užsakymo formoje Pirkėjo pasirinkimui pateikiami visi ar keletas iš toliau nurodomų atsiskaitymo būdų; Pardavėjas neįsipareigoja užtikrinti, kad kiekvieno apsipirkimo metu Pirkėjas turėtų galimybę atsiskaityti visais nurodomais būdais):
  7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į www.grande.lt banko sąskaitą.
  7.2.2. Apmokėjimas kreditine kortele ar pasinaudojus banklink paslauga – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į MB „Grande LT” banko sąskaitą.
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1 arba 7.2.2 punktuose numatytais būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas . Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjui laiku neatlikus mokėjimo, laikoma, kad jis atsisakė pirkti prekes ir Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą.
7.4 Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekes pristato įgaliotas atstovas Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu.
8.2. Pardavėjas Pirkėjui prekes pristato per 2-7 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl force majeure aplinkybių.
8.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pardavėjas ar jo atstovas turi teisę prekes atiduoti bet kuriam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Prekių pristatymo metu nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymi pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose.
8.6. Prekių pristatymo mokestis yra nurodomas internetinėje parduotuvėje, o taip pat aiškiai pateikiamas Pirkėjui kiekvienoje formuojamo užsakymo formoje.
8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šių Taisyklių 3.2 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžina kokybiškas prekes, jam tenka visos prekių grąžinimo išlaidos. Jei prekės grąžinamos iškviečiant Pardavėją ar Pardavėjo atstovą, šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
 8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.
8.9. Jeigu įsigytos prekės perduodamos vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai siunta perduodama vežėjui.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurie visais atvejais yra ne trumpesni nei įstatymo nustatytas prekių garantinis terminas. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai (išskyrus, jei yra teisės aktuose numatytos Pardavėjo atsakomybę šalinančios aplinkybės). Pardavėjas kiekvienu atveju Pirkėją nukreipia į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
9.2. Kiekvienos www.grande.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija.
9.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
9.6. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisės aktai.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
10.2. Kokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių atsiėmimo arba pristatymo jam dienos  (terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma paskutinė užsakymo siunta, jei užsakymas buvo siunčiamas keliomis siuntomis), o nekokybiškų – per garantinį terminą, informuodamas apie tai Pardavėją. Pirkėjas informuoja Pardavėją elektroniniu paštu [email protected] pateikdamas laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, grąžinamų prekių pavadinimas ir aiškus pirkėjo prašymas (reikalavimas).
10.3. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas). Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas neprivalo pateikti originalios prekės pakuotės, taip pat netaikomi prekinės išvaizdos reikalavimai.
10.4. Pateikus 10.2 punkte nurodytą pranešimą, Pirkėjas privalo ne vėliau nei per 14 dienų nuo pranešimo pateikimo išsiųsti / grąžinti prekę Pardavėjui. Grąžinamas prekes Pardavėjas atvyksta pasiimti Pirkėjo nurodytu adresu naudojantis kurjerio paslaugomis. Pirkėjas negali grąžinti prekės(-ių) savo iniciatyva, t.y. naudojantis kurjerio paslaugomis arba siuntą paliekant paštomate. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
10.5. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės už prekę sumokėta kaina, įskaitant pristatymo išlaidas, Pirkėjui grąžinama ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių gavimo į sandėlį, tačiau ne anksčiau, nei prekės perdavimo Pardavėjui dieną arba Pirkėjui pateikus įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
10.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas kokybiškas prekes sumokėti pinigai, Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Jei Pardavėjas Pirkėjo grąžinamą prekę gauna vėliau nei po 14 dienų po pranešimo apie sutarties atsisakymą, pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet visada ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Pinigai už atsisakytas kokybiškas prekes grąžinami tik tuo atveju, jei prekė atitinka grąžinamai kokybiškai prekei keliamus reikalavimus (10.3 punktas).
10.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.
11.7. Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu [email protected].

13. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.3. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu internetinėje parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai.
14.4. Vartotojas į Pardavėją kreipiasi el. paštu [email protected], o per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), o taip pat užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.